RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO przez Gabinet Psychologiczny mgr Marii Poznańskiej

Drogi Kliencie, uprzejmie informuję, że Gabinet Psychologiczny mgr Marii Poznańskiej z siedzibą w Milanówku przy ul. Staszica 29, zwany dalej Gabinetem, przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO. W świetle powyższego informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny mgr Marii Poznańskiej z siedzibą w Milanówku przy ul. Staszica 29. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 05-822 Milanówek, ul. Staszica 29.

  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychoterapeutycznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub/i wydania zaświadczenia.

  3. Dane osobowe są przetwarzane komputerowo w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychoterapeutycznej, a także w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej.

  4. Dane przechowywane są w Gabinecie przez 5 lat, po czym ulegają zniszczeniu.

  5. Dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa, z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:

a. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.

b. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy Skype – Gabinet zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Skype, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.

c. W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą_tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące Klienta podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego na adres: 05-822 Milanówek, ul. Staszica 29. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zabezpieczonym hasłem folderze.

Brak komentarzy.